Useful Japanese Phrases/Sentences: Eating and Dining Out


 • Order
  • Can I take your order?
  • Gochuumon wa okimari desu ka?

  • Order please.
  • Chuumon wo onegaishimasu.

  • 3 tendon please.
  • Tendo wo mittsu onegaishimasu.

 • About Ingredients
  • What is in it?
  • Nani ga haitte imasu ka?

  • Fish is not in it.
  • Sakana wa haitte imasen.

  • Without wasabi please.
  • Wasabi nuki de onegaishimasu.

  • What's the taste like?
  • Donna aji desu ka?     
                                                                                
                        Notes: 
                        haitte iru : be contained 
                        sakana : fish
                        wasabi : green horseradish paste
                        -nuki : without -
                         donna : how? , what kind of
                         aji : taste
                         amai : sweet
                         shoppai : salty
                         karai : hot, spice
                         nigai : bitter
     
 • Vegetarian
  • Do you have vegetarian dish?
  • Yasai no ryouri wa arimasu ka?

  • I don't eat meat and seafood.
  • Watashi wa niku to shiifuudo o tabemasen 

  • Egg and dairy products are OK.
  • Tamago to nyuu seihin wa daijoubu desu. 

  • Can you cook only with vegetables?
  • Yasai dake de tsukutte moraemasu ka?

                      Notes:
                      yasai : vegetables
                      ryouri : dishes, cuisine, food
                      niku : meat
                      shiifuudo : seafood
                      tamago : egg
                      nyuu seihin : dairy products
                      daijoubu : all right
                      tsukuru : to make, to cook
                      tsukutte moraemasu ka? : Can you cook?


 • How about __ ?
  • How about drinks?
  • Onomimono wa ikaga desu ka?

  • Yes, 2 coffee please.
  • Hai, koohi o futatsu onegaishimasu.

  • No, thanks.
  • Iie, kekkou desu.

  • All right, Please wait for a moment.
  • Kashikomarimashita. Shoushou omachi kudasaimase.

                      Notes:
                      nomimono : drinks
                      ikaga desu ka? : how about?, what about?, how is (polite)
                      koohi : coffee
                      koucha : English tea
                      orenji juusu : orange juice
                      Iie, kekko desu : No, thanks. ("kekkou" can mean both positive and negative response like English "fine". Better to put "hai" [yes] or "iie" [no] in front to make it.


 • Extra arrangements
  • Is take-away possible?
  • Mochikaeri wa dekimasu ka?

  • Is it possible to have extra large helping?
  • Oomori wa dekimasu ka?

  • Extra large helping costs 100 yen extra.
  • Oomori wa hyaku-en mashi desu.

  • We are sorry. We can not do the home delivery.
  • Moushiwake gozaimasen. Takuhai wa dekimasen.

                      Notes:
                      dekimasu ka? :  Can you? Is it possible?
                      mochikaeri : take-away
                      oomori : extra large helping (of food)
                      -en : yen
                      -mashi : increase, extra
                      moushiwake gozaimasen : i'm sorry.
                      takuhai : home delivery

 • Payment
  • Can I use credit card?
  • Kurejitto kaado wa tsukaemasu ka? 

  • Cash only.
  • Genkin dake desu. 

  • Can I pay?
  • Kaikei o onegaishimasu. 

  • Thank you. Please come again.
  • Arigato gozaimashita. Mata okoshi kudasaimase.

                     Notes:
                     kurejitto kaado : credit card
                     tsukau : to use
                     tsukaemasu ka : Can I use?
                     genkin : cash
                     kaikei : payment
                     Mata okoshi kudasaimase : Please come again (polite)