Useful Japanese Phrases/Sentences: Hotel

 • Welcome!
 • Irasshaimase!

 • Do you have any vacant room?
 • Heya wa arimasu ka?

 • I want to take a room tonight.
 • Konban tomaritai no desu ga.

 • Can I stay here?
 • Tomaremasu ka?

 • A single room?
 • Ohitori beya desu ka?

 • A double room?
 • Ofutari beya desu ka?

 • A double room.
 • Futari beya desu.

 • I want a single room, please.
 • Hitori beya o onegai shimasu.

 • A room with a bath, please.
 • Basu tsuki no heya o onegai shimasu.

 • Is it with a bath?
 • Basu tsuki desu ka?

 • Yes it is.
 • Hai, sou desu.

 • Including meals?
 • Shokuji tsuki desu ka?

 • How much is it?
 • Nedan wa ikura desu ka?

 • It is 300 yen.
 • Sanbyaku en desu.

 • How many nights will you stay?
 • Nan paku nasaimasu ka?

 • Until when are you staying here?
 • Itsu made o tomari desu ka?

 • I will stay for three nights.
 • San paku no yotei desu.

 • I will stay for three days.
 • Mikka desu.

 • I will stay here for one week.
 • Isshukan tomaritai no desu ga.

 • What is the rate per day?
 • Heyadai wa ichi nich ikura desu ka?

 • Don't you have a cheaper room?
 • Motto yasui heya wa arimasen ka?

 • Do you have a more quiet room?
 • Motto shizukana heya wa arimasu ka?

 • Do you have a brighter room?
 • Motto akarui heya wa arimasu ka?

 • Where is the emergency exit?
 • Hijouguchi wa doko desu ka?

 • I will take this room.
 • Kono heya ni shimasu.

 • Excuse me, could you fill this up?
 • Sumimasen ga, kore ni go-kinkyuu kudasai.

 • Please write your name, address, etc. on this card.
 • Kono kaado ni go-juusho to onamae nado o okaki kudasai.

 • This is the key of your room.
 • Kore ga oheya no kagi desu.

 • Your room is Number 272.
 • Oheya wa ni-shichi-ni gou shitsu desu.

 • What time is your check-out?
 • Chekku auto wa nan ji desu ka?

 • You may ask this boy to bring your baggages to your room.
 • Kono booi ni onimotsu o hakobasete kudasai.

 • Please carry my baggage in Room No. 210.
 • Nimotsu o ni-ichi-rei goshitsu ni hakonde kudasai.

 • Please carry this baggage in my room.
 • Kono nimotsu o watashi no heya ni hakonde kudasai.

 • I will carry this.
 • Kore wa watashi ga motte ikimasu.

 • Please bring my baggage here.
 • Nimotsu o motte kitte kudasai.

 • Please put it down here.
 • Sore o koko e oite kudasai.

 • Can I keep my valuables here?
 • Kichouhin o azukatte kudasai.

 • I'm your roomboy.
 • Watashi ga kochira no ruumu-booi de gozaimasu.

 • May I help you now?
 • Nani ga go-you wa gozaimasen ka?

 • Can I request for a laundry?
 • Sentaku wa tanomemasu ka?

 • Yes, certainly.
 • Hai, dekimasu.

 • I want these clothes pressed.
 • Kono youfuku o puresu shite kudasai.

 • I want my room cleaned.
 • Heya o souji shite kudasai.

 • Please call No. 12.
 • Juu-ni ban o odenwa shite kudasai.

 • He is the person in charge.
 • Kare wa kakari no hito desu.

 • Please call a taxi.
 • Takushii o yonde kudasai.

 • I want an interpreter.
 • Tsuuyaku ga hoshii desu.

 • I will eat in my room.
 • Shokuji o heya ni onegai shimasu.

 • Please bring a blanket.
 • Moofu o motte kitte kudasai.

 • The room is too cold.
 • Heya ga samu sugiru.

 • The room is too hot.
 • Heya ga atsu sugiru.

 • The toilet is out of order.
 • Toire ga nagaremasen.

 • Thank you for your help.
 • Arigatou, osewa-sama deshita.

 • You're welcome.
 • Dou-itashimashite.

 • Can I help you more?
 • Hokani go-you wa gozaimasen ka?

 • No, that's all.
 • Iie, kekko desu.

 • I lost my key.
 • Kagi o nakushite shimaimashita.

 • The lock has been broken.
 • Jou ga kowarete imasu.

 • I will stay for another night.
 • Mou ippaku shitai no desu ga.

 • Do I have letters?
 • Tegami wa kite imasen ka?

 • I will pay.
 • Shiharai o shitai node.

 • Give me the bill.
 • Kanjougaki o onegai shimasu.

 • May I have the receipt?
 • Ryoushuusho o kudasai.

No comments: